Home » Bác sĩ chuyên khoa tiếng Anh là gì
Today: 2022-10-06 02:12:32

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Bác sĩ chuyên khoa tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 11/08/2020)
           
Bác sĩ chuyên khoa tiếng Anh là specialist có phiên âm ˈspeʃ.əl.ɪst. Bác sĩ chuyên khoa là một bác sĩ chuyên điều trị chẩn đoán về một bộ phận hoặc một phân ngành nào đó trong y học.

Bác sĩ chuyên khoa tiếng Anh là specialist, phiên âm ˈspeʃ.əl.ɪst. Chuyên khoa là một ngành hẹp nằm trong một khoa tùy theo mức độ phát triển mỗi quốc gia.

Sau khi hoàn tất chương trình đa khoa, bác sĩ nâng cao trình độ học vấn chuyên khoa qua việc hoàn thành thêm chương trình bác sĩ nội trú để trở thành bác sĩ chuyên khoa.

Tại Việt Nam chương trình bác sĩ nội trú còn nhiều hạn chế, sau một thời gian làm việc chuyên ngành có thể hoàn thành chương trình để trở thành bác sĩ chuyên khoa một.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến bác sĩ chuyên khoa.

Rheumatologist /ruːməˈtɒlədʒɪst/ : Bác sĩ chuyên khoa thấp khớp.

Pathologist /pəˈθɒlədʒɪst/: Bác sĩ bệnh lý học.
https://www.sgv.edu.vn/uploads/images/info/bac-si-chuyen-khoa-tieng-anh-la-gi.png

Oncologist /ɑːnˈkɑːlədʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa ung thư.

Allergist /ˈælərdʒəst/: Bác sĩ chuyên khoa dị ứng.

Proctologist /prɒk’tɒlədʒıst/: Bác sĩ chuyên khoa trực tràng.

Dermatologist /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒɪst/: Bác sĩ da liễu.

Nephrologist /nɛˈfrɒlədʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa thận.

Neurologist /njʊˈrɒlədʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa thần kinh.

Psychiatrist /sʌɪˈkʌɪətrɪst/: Bác sĩ chuyên khoa tâm thần.

Immunologist /ɪmjʊˈnɒlədʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa miễn dịch.

Ophthalmologist /ˌɑːpθəˈmɑːlədʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa mắt.

Gastroenterologist /ˌɡæs.troʊˌen.t̬ərˈɑːl.ə.dʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa.

Bài viết bác sĩ chuyên khoa tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm