Home » Designer
Today: 2020-10-30 00:38:07

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Designer

(Ngày đăng: 27/08/2020)
           
Designer có nghĩa là nhà thiết kế, phiên âm là /dɪˈzaɪ.nər/. Khi bạn là người có đam mê và có năng khiếu vẽ vời thì việc trở thành designer là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Trong tiếng Anh, designer là danh từ chỉ nghề nghiệp của những người làm công việc thiết kế.

Tùy thuộc vào chuyên môn cụ thể mà các designer cũng có tên gọi khác nhau.

Một số từ vựng tiếng Anh về designer.

Design /dɪˈzaɪn/: Thiết kế.

Graphic design /ˌɡræf.ɪk dɪˈzaɪn/: Thiết kế đồ họa.

Architect /ˈɑː.kɪ.tekt/: Kiến trúc sư.

Drawing for construction /ˈdrɔː.ɪŋ fɔːr kənˈstrʌk.ʃən/: Bản vẽ dùng thi công.

Perspective drawing /pəˈspek.tɪv ˈdrɔː.ɪŋ/: Bản vẽ bối cảnh.

Scale /skeɪl/: Tỷ lệ.

Trend /trend/: Xu hướng.

Symmetry /ˈsɪm.ə.tri/: Sự đối xứng.

Diagram /ˈdaɪ.ə.ɡræm/: Sơ đồ.

Form /fɔːm/: Hình dạng.

Merge /mɜːdʒ/: Kết hợp.

Composition /ˌkɒm.pəˈzɪʃ.ən/: Sự cấu thành.

Balance /ˈbæl.əns/: Cân bằng.

Detail /ˈdiː.teɪl/: Chi tiết.

Depth /depθ/: Chiều sâu.

Bài viết designer được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm