Home » Assessable Income là gì
Today: 2022-12-07 07:04:29

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Assessable Income là gì

(Ngày đăng: 23/06/2020)
           
Assessable Income nghĩa là thu nhập tính thuế, là khoản thu nhập sau khi trừ các khoản có liên quan như giảm trừ bản thân, gia cảnh, đóng bảo hiểm.

Assessable Income nghĩa là thu nhập tính thuế, là khoản thu nhập sau khi trừ các khoản có liên quan như giảm trừ bản thân, gia cảnh, đóng bảo hiểm được xác định theo công thức thu nhập tính thuế bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ.

Một thuật ngữ tiếng Anh về thuế.

Personal income tax /'pə:snl/ /'inkəm/ /tæks/: Thuế thu nhập cá nhân.

Assessable Income là gìTaxable incomes /´tæksəbl/ /'inkəm/: Thu nhập chịu thế.

Practice licenses /´præktis/ /lái:sn/: Giấy phép hành nghề.

Allowances /əˈlaʊəns/: Phụ cấp.

Franchising /ˈfræntʃaɪzing/: Nhượng quyền thương hiệu.

Resident /'rezidənt/: Cá nhân cư trú.

Study encouragement /'stʌdi/ /in´kʌridʒmənt/: Khuyến học. 

Worldwide income /´wə:ld´waid/ /'inkəm/: Thu nhập phát sinh ở nước.

Dependants /dɪˈpɛndənt/: Người phụ thuộc.

Allowance for unemployment /əˈlaʊəns/ /fə/ /ʌnɪmˈplɔɪmənt/: Trợ cấp thất nghiệp.

Converted income /kən'və:tid/ /'inkəm/: Thu nhập qui đổi.

Tax registration /tæks/ /redʤis'treiʃn/: Đăng kí thuế.

Tax finalisation /tæks/ /fainəlai'zei/: Quyết toán thuế.

Declare /di'kleə/: Khai thuế.

Tax rate /tæks/ /reit/: Thuế suất.

Inheritance /in'heritəns/: Nhận thừa kế.

Winning prizes /´winiη/ /praiz/: Trúng thưởng.

Danger allowances /'deinʤər/ /əˈlaʊəns/: Phụ cấp nguy hiểm.

Family circumtance deductions /ˈfæm.əl.i/ /ˈsəːkəmstӕns/ /dɪˈdʌk.ʃən/: Các khoản giảm trừ gia cảnh.

Business location /ˈbɪz.nɪs/ /ləʊˈkeɪʃn/: Địa điểm kinh doanh.

Bài viết Assessable Income nghĩa là gì được tổng hợp bởi giáo viên của trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm