Home » Những nhóm giới từ trong tiếng Nga là gì
Today: 2022-05-20 14:10:58

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Những nhóm giới từ trong tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 04/12/2021)
           
Giới từ trong tiếng Nga là gì. Giới từ có thể tách ra thành những nhóm nào. Các nhóm giới từ trong tiếng Nga biểu thị điều gì. Các cách đi chung với giới từ.

Giới từ trong tiếng Nga là một loại hư từ, nó dùng để chỉ mối quan hệ giữa danh từ và các loại từ khác cũng như giữa các danh từ khác nhau.

Giới từ trong tiếng Nga có khá nhiều và đan dạng, ta có thể tách ra một vài nhóm sau đây:

1. Nhóm giới từ chỉ địa điểm

Chủ yếu là những giới từ ở cách hai, cách năm và cách sáu (trả lời cho câu hỏi где?). giới từ đòi hỏi cách hai như: у, около, вокруг, внутри, вне, посреди, вдоль, мимо, đòi hỏi cách năm như: за, Những nhóm giới từ trong tiếng Nga là gìмежду, над, под, đòi hỏi cách sáu như: в, на, при.

2. Nhóm giới từ chỉ phương hướng chuyển động

Đó là những giới từ chủ yếu ở cách bốn (trả lời cho câu hỏi куда?) như: в, на, через, за,...

3. Nhóm giới từ chỉ thời gian

Bao gồm những giới từ đòi hỏi ở cách hai (trả lời cho câu hỏi когда?) như: до, после, около, среди, đòi hỏi ở cách ba như: к, по, cách bốn như: в, на, через, за, cách năm như: с, между, перед, cách sáu như: в, на, при.

4. Nhóm giới từ chỉ nguyên nhân

Trả lời cho câu hỏi (почему?) bao gồm các giới từ như: из, из - за, от, с (đòi hỏi cách hai), по, благодаря (đòi hỏi cách ba), за (đòi hỏi cách năm).

Bài viết những nhóm giới từ trong tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm