Home » Điều hành tour tiếng Anh là gì
Today: 2024-02-29 20:15:35

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Điều hành tour tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 16/06/2020)
           
Điều hành tour tiếng Anh là tour operators, phiên âm là tuə 'ɔpəreitə. Điều hành tour là người trực tiếp lên kế hoạch chi tiết để tổ chức các chuyến du lịch cho du khách.

Điều hành tour tiếng Anh là tour operators, phiên âm là /tuə 'ɔpəreitə/.

Điều hành tour là công việc quan trọng trong ngành du lịch, người điều hành tour là người trực tiếp lên kế hoạch chi tiết để tổ chức các chuyến du lịch cho du khách.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến điều hành tour:

Operator /'ɔpəreitə/: Người điều hành.

Tourist /'tuərist/: Du khách.

Package tour /pæk.ɪdʒ tuə/: Tour trọn gói.

Guide /gaɪd/: Hướng dẫn viên du lịch.

High season /hai ´si:zən/: Mùa du lịch cao điểm.

Low season /lou ´si:zən/: Mùa du lịch thấp điểm.

Travel agency /'trævl ˈeɪdʒənsi/: Đại lý du lịch.

Budget /ˈbʌdʒɪt/: Giá rẻ.

Timetable /´taimteibl/: lịch trình.

International tourist /intə'næʃən(ə)l 'tuərist/: Khách du lịch quốc tế.

Inclusive tour /in'klu:siv tuə/: Chuyến du lịch trọn gói.

Geographic features /dziə'græfik 'fi:tʃə/: Đặc điểm địa lý.

Flyer /´flaiə/: Tài liệu giới thiệu.

Excursion airfare /iks´kə:ʃən erfɛə/: Vé máy bay khuyến mại.

Domestic travel /də'mestik 'trævl/: Du lịch trong nước.

Customer file /´kʌstəmə fail/: Hồ sơ khách hàng.

Credit card guarantee /ˈkrɛdɪt kɑ:d gærənˈti/: Đảm bảo bằng thẻ tín dụng.

Một số mẫu câu liên quan đến tour du lịch bằng tiếng Anh:

How much is the guide fee per day?

Tiền thuê hướng dẫn mỗi ngày hết bao nhiêu?

Would you mind briefing us on the tour?

Anh có vui lòng tóm tắt cho chúng tôi về chuyến tham quan?

After our visit, we’ll have lunch in a local Japan restaurant.

Sau chuyến tham quan,chúng ta sẽ ăn trưa ở nhà hàng Nhật Bản.

I sure you with like there.

Tôi chắc chắn bạn sẽ thích nơi đấy.

I am so happy to have you as the guide of Sapa our tour tomorrow

Tôi rất vui vì ngày mai cô làm hướng dẫn cho đoàn chúng tôi tới Sa Pa.

How much is the admission fee?

Vé vào cửa hết bao nhiêu tiền?

How many flights are there from here to Nha Trang every week?

Mỗi tuần có mấy chuyến bay đến Nha Trang?

Are there any interesting attractions there?

Ở đó có thắng cảnh nào không?

Bài viết điều hành tour tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm